Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Rondzenddienst

De rondzenddienst
Onze vereniging kent de zogenaamde rondzenddienst als extra service voor de leden. Het doel hiervan is om postzegels en andere filatelistisch materiaal onder de leden te laten circuleren teneinde tot onderlinge verkoop te kunnen komen. Dit betekent dat u als lid uw overtollig materiaal, mits voldoende interessant, middels deze dienst aan de overige leden kunt aanbieden. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat onder leiding staat van de rondzendleider. Hij zorgt ervoor dat het aangeboden materiaal een rondgang maakt langs alle aangesloten leden. Hieraan zijn enige voorwaarden verbonden die stipt nageleefd moeten worden, zodat alles ordelijk verloopt.

Wat kost u dat ?
De kosten die u als lid maakt bedragen 2,50 euro per jaar voor de dekking van de administratiekosten. De eigenaar van het verkochte materiaal draagt een klein percentage van de opbrengst af aan de vereniging. Dit bedrag wordt bij de eindafrekening aan de betrokkene verrekend.
Getracht wordt om acht keer per jaar een rondzending aan te bieden. Iedere zending bestaat uit twintig zegelboekjes en/of enveloppen en is voorzien van een adressenlijst. U krijgt de zending bezorgd door het lid dat voor u op deze lijst voorkomt. U wordt geacht binnen maximaal drie dagen de zending door te geven aan het volgende lid. Het geldbedrag voor de uitgenomen zegels dient te corresponderen met de door u geparafeerde en van uw lidnummer voorziene vakjes en moet aan de administrateur rondzenddienst worden voldaan. U kunt uw eigen rondzendboekjes samenstellen en ter verkoop bij de dienst aanbieden. Informatie over de te gebruiken boekjes alsmede over deelname aan de rondleidingen, kunt u verkrijgen bij de rondzendleider.